TẢI GAME PHIÊN BẢN OPEN
Bản cài đặt (Không Âm Thanh)
Client Server Download
Bản cài đặt Mu - Link Toàn Quốc (410 MB) Toàn Quốc
Bản cài đặt ( Âm Thanh)
Client Server Download
Bản cài đặt Mu - Link Toàn Quốc (510 MB) Toàn Quốc
Bản dự phòng 7zip
Client Server Download
Không giải nén được thì tải bản này Toàn Quốc

Xây dựng và phát triển bởi nhóm Slide. Độc Quyền bởi Slide